Miaj impresoj pri la 61a IJK (Pollando, aŭgusto 2005)
(la artikolo aperis aŭtune 2005 en "TEJO Tutmonde")


IJK-61: "Montpejzaĝe kaj fromaĝe"

   Se mi rajtas fari iujn konkludojn pri la organizado deIJKoj, havante nur 2-kongresan sperton, do mia konkludoestos la jena: la IJK en Zakopane estis organizita rimarkindepli bone, ol la Kovrova; kaj ploru, ploregu tiuj, kiujpigris viziti Pollandon ĉi-somere! Malfeliĉaj estas la esperantistoj,kiuj pro iuj kialoj ne sukcesis veni en "someran ĉefurbonde Esperantio"!
   La loko por la kongreso estis elektita tre bone - facileatingebla kaj trovebla, belegaj montaj ĉirkaŭaĵoj, interesajfolkloraĵoj (inter kiuj min plej impresis la loka fromaĝooscypek, kiun mi komence pro miopeco prenis por iu bakaĵo,kaj kiu poste fariĝis mia ĉiutaga krommanĝaĵo), bonajebloj reklami Esperanton al la ripozanta publiko. Ankaŭ lakongresejo al mi tre plaĉis - ĉio situis tre proksimekaj oportune (kelkaj plendis, ke la amasloĝejo kun gufujo troviĝisiom for de la ĉefa kongresejo, sed mi mem ne opinias 5-minutanpaŝ-distancon nevenkebla baro). Aplaŭdindas la organiza laborode LKK: dank' al iliaj penoj la honoran patronecon super la kongresoalprenis la prezidento de Pollando, dum la solena malfermo kromla reprezentanto de la prezidento ĉeestis ankaŭ la urbestrode Zakopane kaj la direktoro de la Tatra Nacia Parko, dum latuta kongresa semajno tra la urbo pendis Esperantaj standardoj -jen modelo de malkaŝa sinteno rilate informadon pri Esperanto!
   La programo de la kongreso estis same intensa, kiel pasintjare,tamen mi havis pozitivan impreson, ke ĉi-jare la programo estisiom pli serioza kaj havis iom pli grandan procentaĵon de movad-koncernajprogrameroj (jes ja, iu povas grumbli, ke dum IJK necesas nur amuziĝi,sed mi opinias, ke krom nuraj amuzaĵoj la kongreson devas konsistigiankaŭ iuj edukaj programeroj). La koncerta programo estis sendubepli bunta - brile koncertis "Esperanto Desperado", JoMo, bonanimpreson postlasis blus-kantistino Siona Neale Majewska kaj lokafolklora ensemblo, partoprenis ankaŭ "Krio de Morto", Georgo Handzlik,iunokte en gufujo okazis ankaŭ koncerteto de "La Perdita Generacio",bedaŭrindege, ne en plena konsisto. Grandan sukceson havis teatraprezentaĵo de Henrri De Sabates "Stilekzercoj". Unuforte, mankistempo por enui!
   Ĉiuj servoj (trinkejo, drinkejo, gufujo, bona libroservo,komputilejo - jen luksaĵo!) funkciis glate. Ĉiuj amasaj programerojokazadis en granda tendego, kie ĉiu el preskaŭ 500 partoprenantoj povistrovi por si lokon. Ĉiu partoprenanto ricevis belan kaj oportunankongreslibron kaj kelkajn memoraĵojn. Manĝaĵoj estis bongustajkaj sufiĉe variaj, tamen por mi persone la matenmanĝaj porciojestis iom malgrandaj. Merkrede oni povis elekti inter kelkajinteresaj ekskursoj - necesis nur vekiĝi sufiĉe frue, pri kio mipersone ne sukcesis.
   Apartan priskribon meritas la granda internacieco de la kongreso.La preskaŭ 500 partoprenantoj prezentis pli ol 40 landojn! Veniskongresanoj el iom ekzotikaj Japanio, Koreio, Nepalo kaj eĉ elAfriko! La sola afero, kiu restis - rusoj denove superis ĉiujn rilatela nombron de la partoprenintoj. Al tiu internacieco de la kongresokontribuis ankaŭ la fakto, ke eĉ LKK estis internacia! La kulminode tiu multnacieco estis la internacia vespero, dum kiu oni povisspekti plej diversajn kaj interesajn prezentojn.
   Bedaŭrindaĵoj, okazintaj dum la kongreso (jes ja, estis kelkaj!)estis tamen neniel ligitaj al iuj organizaj fuŝoj. Unue, la veterone multe favoris la kongreson - la suno aperis eble nur por kelkajhoroj dum la tuta semajno kaj sufiĉe ofte pluvis (interalie, pluvegiseĉ dum la solena malfermo!). Pro tiu pluvo ne realiĝis bonega ideo dela organizantoj - okazigi la lingvan kaj kulturan festivalon kun postakoncerto de JoMo sur la placo meze de la urbo; ve, ni estis devigitajresti en la tendego! Alia malagrablaĵo por la kongresanoj estis laloka polico, kiu kelkfoje venadis en la kongresejon kun postulomallaŭtigi la vesperajn aranĝojn. Finfine oni estis devigitajtransmovi ĉiujn malfru-vesperajn programerojn en la ĉefkonstruaĵon,tamen la partoprenantoj sukcesis rapide alkutimiĝi al tiu nova ordo.
   Kiel senpagan agrablaĵon prezentis sin la fakto, ke kuloj veremankis! Kiom multe da penoj estis bezonataj de la organizantoj porekstermi ĉiujn ĉi kompatindajn insektojn!
   Resume: kongreso bunta, bela, varia, interesa, glata, internacia!Grandegan dankon al ĉiuj organizantoj pro ilia laboro kaj ĝis lasekva jaro, kiam superi la sukcesojn de Zakopane provos Sarajevo!

Al komenco


Hosted by uCoz